Whistleblowerordning

 

Baggrund:

EU har bestemt, at alle virksomheder, med flere end 50 ansatte (ikke årsværk), skal have en whistleblowerordning. Alle ansatte tæller med, både fuldtidsansatte, deltidsansatte, vikarer, projektansatte, osv.

Oprettelse af whistleblowerordning skal bidrage til at forebygge skader og afsløre trusler mod eller forhold til skade for foreningens, enkeltpersoners eller samfundets interesser, som ellers ville forblive skjult.

Det er derfor afgørende, at det er trygt at være whistleblower, fordi det er i alles interesse, at kritisable forhold på offentlige og private arbejdspladser kommer frem i lyset.

 

Formål:

Whistleblowerordningen – i det følgende WBO’en – har til formål at gøre det sikkert og effektivt at bringe uønskede og kritisable forhold i foreningen frem, så der kan blive handlet på dem.

Den, der bringer kritisable forhold frem i lyset, kan gøre det trygt og i fuld forvisning om ikke at møde negative konsekvenser for ansættelse eller anseelse i den anledning. Dette er sikret via lov om beskyttelse af whistleblowere, hvor det også fremgår, at den, der forsøger at forhindre eller udøve repressalier mod en whistleblower, kan møde ansættelsesretlige sanktioner og/eller krav om erstatning. Det samme kan afsendere af indberetninger afgivet i ond tro eller med henblik på at bruge indberetningen til chikane.

Det er i foreningens og landsforbundets interesse, at uønskede forhold bliver bragt til ophør og derfor også, at alle medarbejdere og andre tilknyttede ser det som deres opgave at indberette alvorlige fejl, handlinger og forsømmelser i foreningen eller landsforbundet, som ellers ikke vil komme frem.

 

Hvem kan indberette?

Alle nuværende eller tidligere medarbejdere i foreningen eller disses samarbejdspartnere kan bruge WBO’en. Det gælder bl.a. bestyrelsesmedlemmer, undervisere, øvrige medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere, og disses medarbejdere. Ligesom WBO’en kan benyttes af alle tidligere medarbejdere.

Vigtigt: Kursister kan ikke benytte WBO’en. Hvis man som deltager eller kursist oplever kritisable forhold, skal man henvende sig til direktøren eller til foreningens bestyrelse.

 

Hvad kan der indberettes om?

Der kan indberettes om forhold begået af ansatte og andre med tilknytning til foreningen eller landsforbundet.

Forholdene skal have en så alvorlig karakter, at den ikke kan håndteres i den daglige dialog mellem ledelse, medarbejdere og samarbejdspartnere. Der skal være begrundet mistanke om ulovlige forhold eller overskridelse af interne politikker, retningslinjer og indarbejdet sædvane. Det kan fx handle om:

- Tyveri, bedrageri, bestikkelse eller dokumentfalsk.
- Grove eller gentagne brud på fx miljøregler og arbejdssikkerheden eller interne retningslinjer, fx om gaver, regnskabsaflæggelse, rejser eller lignende.
- Personrelaterede konflikter – herunder trusler om vold, seksuel chikane, fysisk vold, psykisk vold eller anden grov chikane.

Listen er ikke udtømmende. Er man i tvivl om, hvorvidt der skal indberettes, så opfordrer FOKUS til, at der indberettes via WBO’en.

Der kan både indberettes om enkeltpersoner og om en personkreds.

 

Sådan indberetter man:

Via brev eller mail til:

Bjørn Salling
Direktør
tlf. 41 11 20 44
salling@fokus-folkeoplysning.dk

eller direkte til bestyrelsen: 

https://fokus-folkeoplysning.dk/om-fokus 

 

Der er to muligheder:
Indberetningen vil blive behandlet med fuld diskretion. Hvis sagen kræver det, vil indberetteren blive kontaktet for yderligere oplysning i sagen. Ønsker indberetteren ikke at medvirke, respekteres dette fuldt ud.

Der skal indberettes via mail til en af ovenstående. Mærk mailen med: WHISTLEBLOWER/FORTROLIGT. 

Som udgangspunkt skal alle væsentlige oplysninger vedrørende forholdet gives i indberetningen, for at der kan gås videre med sagen:

- Hvem er involveret?
- Er flere bekendt med (mistanken om) forholdet?
- Er ledelsen bekendt med forholdet?
- Findes der dokumenter, der støtter indberetningens påstand? (skal vedhæftes)
- Hvor kan der eventuelt findes yderligere information om forholdet?
- Hvor lang tid har forholdet stået på?
- Er indberetteren bekendt med forsøg på at skjule forseelsen?
- I hvilket omfang ønsker indberetter at være anonym? (hvem må få kendskab til henvendelsen)
 

Behandling af indberetninger:

For at sikre at alle trygt kan henvende sig gennem WBO’en, går henvendelse som nævnt ovenfor enten til FOKUS' direktør eller FOKUS' bestyrelse. Man skal som whistleblower bruge den klageadgang, man synes er bedst, og giver størst tryghed.

For forhold, der vedrører direktøren eller medlemmer af foreningens bestyrelse, bør indberetningen sendes til FOKUS' sekretariat, hvor sekretariatsleder og sekretariatets medarbejderrepræsentant i FOKUS' bestyrelse behandler henvendelsen. Derefter tages der kontakt til foreningen eller der foretages andre handlinger.
For forhold, der vedrører undervisere, medarbejdere eller leverandører, sendes indberetningen videre til foreningens leder og et bestyrelsesmedlem, som udpeges af foreningen.
For forhold, der omhandler FOKUS' landsforbund, sekretariatsleder eller medarbejderrepræsentanten i FOKUS' bestyrelse, bør henvendelsen sendes til FOKUS' bestyrelsesledelse/formandskab.

Anonymitet og fortrolighed:

Indberetninger kan indleveres i fuld fortrolighed med angivelse af kontaktoplysninger. I den elektroniske formular angives ønsket om fuld anonymitet. Vælger man anonymitet, er det kun modtagere af indberetningen, der får kendskab til indberetterens identitet.

Indberetninger vil blive forelagt den, som indberetningen omhandler.

 

Grænser for anonymitet:

Indledes der retssag mod den eller de personer, en indberetning handler om, kan indberetteren blive indkaldt som vidne og tabe sin anonymitet.

 

Sådan behandler vi indberetninger:

Indberetningen vurderes i forhold til, om den falder inden for WBO’ens område. Gør den det, vil yderligere informationer blive indhentet, hvis der skønnes behov for det, og er indberetteren ikke anonym, vil denne blive kontaktet. Derefter kontaktes den eller de, som indberetningen vedrører til replik og evt. et møde om forholdet.

Indberetteren vil modtage en bekræftelse på modtagelse af indberetningen inden for syv dage efter modtagelsen. Indberetteren vil desuden, hurtigst muligt og som udgangspunkt ikke senere end tre måneder fra bekræftelsen af indberetningens modtagelse, modtage feedback om sagens behandling og eventuelt om dens resultater.

Falder en indberetning uden for WBO’ens anvendelsesområde, er den ubegrundet, eller er yderligere oplysning af sagen umulig, slettes den straks. Fører en indberetning til anmeldelse til en relevant myndighed, slettes indberetningen, når myndigheden har færdigbehandlet sagen. En indberetning, der behandles i og af foreningen, skal slettes senest 2 måneder efter sagens afslutning. Sagens slettes først efter fem år, hvis sagen har medført disciplinære skridt over for den anmeldte på baggrund af indberetningen, eller hvis det af andre årsager er væsentligt at opbevare oplysningerne.

 

Databeskyttelse:

FOKUS er dataansvarlige i behandlingen af personoplysninger i denne WBO, og indsamling og opbevaring af personoplysninger i forbindelse med WBO’en er reguleret af Databeskyttelseslovgivningen.

FOKUS har oplysningspligt over for de personer, der er registreret i en sag, herunder whistleblowere, anmeldte og enhver tredjemand nævnt i indberetningen.

Det kan i øvrigt vise sig nødvendigt at indhente personfølsomme oplysninger i sagen, som gives videre til de sagsbehandlende i foreningen, eksterne rådgivere som fx jurister eller offentlige myndigheder. Foreningen oplyser de berørte om, hvilke følsomme oplysninger, der videregives til hvem i behandlingen af sagen, medmindre dette vil skønnes at skade sagen og foreningen i væsentlig grad.

 

FOKUS Folkeoplysning
Strandvejen 19, 1. sal
9000 Aalborg
Telefon: 99 30 10 00
Mail: info@fokus-folkeoplysning.dk
Facebook Instagram LinkedIn YouTube