FOKUS praktik

Ny hjemmeside er under opbygning - kontakt Lone Jacobsen på tlf: 99 30 10 03 for spørgsmål omkring projekterne.

 

FOKUS Praktik for praktikparate deltagere og socialt ansvarlige virksomheder!

Fakta om FOKUS Praktik

 • Det er gratis at have en praktikant, idet praktikken er del af Daghøjskolen FOKUS.
 • Virksomheden bidrager med modtagelse af praktikanten, introduktion til arbejdsopgaverne og et godt ar-bejdsmiljø.
 • Praktikanten bidrager med personlige kompetencer, engagement og motivation for at være en del af en arbejdsplads samt evt. uddannelse og/eller erhvervserfaring.
 • FOKUS bidrager med fortsat støtte og vejledning under praktikforløbet, når det er relevant.
 • Praktikkens varighed er fra 2 uger til 3 måneder, deltid eller fuld tid, med mulighed for forlængelse. Aftales individuelt ud fra jeres og praktikantens behov og muligheder.
 • Praktikanten forsikres af dennes hjemkommune.
 • Inden praktikstart holdes en samtale med den praktikansvarlige på praktikstedet, vejleder fra FOKUS samt praktikanten, for at aftale mødetider og arbejdsopgaver.

Målgruppe
Tilbuddet er målrettet deltagere, der er tilknyttet et af Daghøjskolen FOKUS’ projekter og er tæt på at være job/uddannelsesparate, men har brug for en virksomhedsrettet indsats for yderligere afklaring samt en positiv praksisoplevelse af at være på en arbejdsplads.

Formål og succeskriterier
Formålet er at bidrage til en succesfuld beskæftigelsesindsats i Aalborg Kommune ved, at motivere, støtte og udvikle deltageren til så stort udbytte af praktikken, at den kan være forberedende til egentlig selvforsørgelse eller uddannelse. FOKUS Praktik vil planlægge praktikken og praktikstedet tilpasset deltagerens kompetencer og forudsætninger, så deltageren opnår de faglige og sociale kompetencer, der styrker muligheden for at deltageren kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse. Praktikken kan aftales som heltid eller kombipraktik, hvor deltageren også har timer/dage på fokus evt. med øgning af praktiktimerne gennem forløbet.

Henvisning
FOKUS Praktik indgår som en del af den praktikparate deltagers forløb på Daghøjskolen FOKUS. Forud for praktik-start, fremsendes praktikaftale til godkendelse hos rådgiver. Kort evaluering af FOKUS Praktikforløbet med fokus på fremtidsperspektiv og mål tilsendes rådgiver.

Kontaktform
Kontakten vil foregå via samtaler evt. både på praktikstedet og/eller Daghøjskolen FOKUS’ lokaler. 

Der vil kunne foregå gruppevejledning ca. 1 gang/mdl. med andre deltagere i FOKUS Praktik med henblik på gensidig sparring og erfaringsudveksling samt oprettelse/fastholdelse af netværk.
Der vil være telefonisk kontakt mellem deltager og vejleder samt besøg på praktikstedet i forbindelse med opstart, og vejleder i projektet vil sikre koordinering, gennemførelse og opfølgning.

 

Indhold
Indsatsen er koncentreret om at støtte, motivere og vejlede med henblik på et succesfuldt forløb med gensidigt udbytte, fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller for at opbygge et erfaringsgrundlag til yderligere afklaring, tilpasning af mål samt justering af det videre forløb i uddannelse eller på Daghøjskolen FOKUS.

Daghøjskolen FOKUS bygger som uddannelsessted på et folkeoplysende værdigrundlag, der handler om at skabe engagement, faglig indsigt og livsmestring. Samme afsæt bliver brugt i FOKUS Praktik, hvor omdrejnings-punktet vil være det kontaktforløb, der etableres i virksomheden, så virksomhedens kontaktperson også bliver inddraget. Der arbejdes med en kontinuitet, hvor der bygges videre på den gode relation til vejleder og dennes kendskab til deltageren for derigennem at bruge erfaringerne fra praktikforløbet i en målrettet job- og uddannelsesvejledning hen imod uddannelse- eller jobparathed.

Opstarts/overgang:

 • Afsøgning af praktikmuligheder og potentielle virksomheder
 • Støtte deltageren i så vidt muligt selv at finde og tage kontakt til praktiksted
 • Besøg på praktikstedet, udfærdigelse af skriftligt materiale, samt evt. overgang til jobkonsulent
 • Forventningsafstemning, deltager, vejleder og praktiksted
 • Synliggørelse af deltagerens eget ansvar og praktikstedets krav/muligheder 
 • Drøftelse af opstartsudfordringer og forudsætninger
 • Støtte og vejledning i forhold til organisering af en praktisk hverdag under praktikforløbet

Praktikperioden:

 • Støtte, motivation og vejledning i forhold til de udfordringer deltageren mødes af og oplever 
 • Opfølgning på mødestabilitet/indsats
 • Evt. koordinering med praktiksted
 • Evt. justering af praktikforløbet i forhold til praksisoplevelsen
 • Fokus på evaluering med henblik på uddannelses- og jobparathed

 

 

 

Søren Mortensen, FOKUS Folkeoplysning 31/08/2015